เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝ/เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝ > เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธดเนˆเธ™
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝ/เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 57 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
มารุยูกี รานิง   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ
ฐิติเทพ สิทธิยศ   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
การกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้
เรวดี กระโหมวงศ์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลรุ่นที่ 1 และ 2
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับการบริหารความเสี่ยง
ฐิติเทพ สิทธิยศ   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้
วลัยพร ชิณศรี   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
การศึกษากลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม : กรณีศึกษาผังเมืองรวม เมืองเชียงใหม่
สุดารัตน์ อุทธารัตน์   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ชาญคณิต อาวรณ์   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กตัญญู แก้วหานาม   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของภาคประชาชนต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
พิทยา พานทอง   : งานวิจัยปี 2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธดเนˆเธ™ ทั้งหมด 57 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400