เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ > เธœเธนเน‰เธชเธนเธ‡เธญเธฒเธขเธธ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ ทั้งหมด 11 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
มนสิการ กาญจนะจิตรา   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
ศุทธิดา ชวนวัน   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
ความสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินและความต้องการฐานคุ้มครองทางสังคมของครอบครัวลำพังผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่น
อำไพรัตน์ อักษรพรหม   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ภูเบศร์ สมุทรจักร   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
อภิวัฒน์ ภุมรา   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
ธีรนงค์ สกุลศรี   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
ความไม่มั่นคงทางอาหารในผู้สูงอายุไทย
นพวรรณ เปียซื่อ   : งานวิจัยปี 2551
PDF Icon
โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับสังคมสูงอายุ
ลัดดา ดำริการเลิศ   : งานวิจัยปี 2550
PDF Icon
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติในประเทศไทย
วรเวศม์ สุวรรณระดา   : งานวิจัยปี 2550
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธœเธนเน‰เธชเธนเธ‡เธญเธฒเธขเธธ ทั้งหมด 11 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400