โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ABC ภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 74 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
สาวิตร มีจุ้ย
การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน
ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูง ของอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์
ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนและสังคมเมืองชายแดนในเขตภาคเหนือต่อนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาเมืองชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก
สุเทพ นิ่มสาย
ผลของระบบชลประทานจากอ่างเก็บน้ำต่อการสร้างอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำในตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
อดิศัย ดีตันนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการในระบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดน่าน
สาวิตร มีจุ้ย
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
นครินทร์ ชัยแก้ว
การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสริมสุข บัวเจริญ
การพัฒนาระบบการผลิตถั่วเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
บุญฤทธิ์ สินค้างาม
การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะที่ 3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนฯ ต้นแบบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา
ภัทรา บุรารักษ์
ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง
จำลอง คำบุญชู
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยแบบครบวงจรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพะเยา
ไวพจน์ กันจู
การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย
ธนากร สร้อยสุวรรณ
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลนครเชียงใหม่
ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา
ภัทรา บุรารักษ์
กลยุทธ์การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าตามพระราชดำริในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุทัด ปินตาเสน
การศึกษาทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์
กิตติ สัจจาวัฒนา
การพัฒนาระบบการจัดการพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลแม่นาเติง และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จตุรงค์ พวงมณี
การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ABC ภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 74  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 4
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th