โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 120 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
การผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
การจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว (ต่อเนื่อง)
สุภาพร กลิ่นคง
การผลิตซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมและตัวดูดซับแอมโมเนียสำหรับการผลิตสัตว์
ทศพร อินเจริญ
บล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าลอยและปูนซีเมนต์
ธนากร ภูเงินขำ
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อคดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนม
รัชตาภรณ์ ลุนสิน
เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
การเพิ่มมูลค่าให้กับเอทานอลที่ได้จากกากน้ำตาลโดยเปลี่ยนให้เป็นเอทิลีนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ดัดแปลง
ปิติ ตรีสุกล
การใช้ชานอ้อนดัดแปรในการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ธาริณี นามพิชญ์
การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การบริโภค และทัศนคติในการบริโภคน้ำตาลของผู้บริโภคในประเทศไทย และโภชนาการของน้ำตาล
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารพืชตามดัชนีผลิตภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง
นัฏพร ขนุนก้อน
การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ความเหมาะสมและการจัดการดินสำหรับการปลูกอ้อยบนอุปกรณ์อัจฉริยะ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
การใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากชานอ้อยในการเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
ประกิต สุขใย
การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย
ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
การเพิ่มมูลค่ากากน้ำตาลโดยใช้ผลิตโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์
วิชัย ลีลาวัชรมาศ
การประเมินศักยภาพพื้นที่และดินเพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการ ในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย
วิทยา จินดาหลวง
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัด
ยุพา หาญบุญทรง
การจัดการระบบปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มผลกำไรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 120  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 6
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th