ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 121 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์2561
PDF Icon
การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยและระบบการผลิตอ้อยเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตอ้อย
สุดสายสิน แก้วเรือง2561
PDF Icon
การจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว (ต่อเนื่อง)
สุภาพร กลิ่นคง2561
PDF Icon
การศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินร่วมกับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบ และการออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก
ธนัญกรณ์ ใจผ่อง2561
PDF Icon
บล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าลอยและปูนซีเมนต์
ธนากร ภูเงินขำ2560
PDF Icon
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อคดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง2560
PDF Icon
การผลิตซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมและตัวดูดซับแอมโมเนียสำหรับการผลิตสัตว์
ทศพร อินเจริญ2560
PDF Icon
ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนม
รัชตาภรณ์ ลุนสิน2560
PDF Icon
เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช2560
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่าให้กับเอทานอลที่ได้จากกากน้ำตาลโดยเปลี่ยนให้เป็นเอทิลีนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ดัดแปลง
ปิติ ตรีสุกล2560
PDF Icon
การใช้ชานอ้อนดัดแปรในการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ธาริณี นามพิชญ์2560
PDF Icon
การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การบริโภค และทัศนคติในการบริโภคน้ำตาลของผู้บริโภคในประเทศไทย และโภชนาการของน้ำตาล
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น2560
PDF Icon
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารพืชตามดัชนีผลิตภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์2560
PDF Icon
การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง
นัฏพร ขนุนก้อน2560
PDF Icon
การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ความเหมาะสมและการจัดการดินสำหรับการปลูกอ้อยบนอุปกรณ์อัจฉริยะ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่2560
PDF Icon
การใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากชานอ้อยในการเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
ประกิต สุขใย2560
PDF Icon
การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย
ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ 2560
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่ากากน้ำตาลโดยใช้ผลิตโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์
วิชัย ลีลาวัชรมาศ2560
PDF Icon
การประเมินศักยภาพพื้นที่และดินเพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการ ในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย
วิทยา จินดาหลวง2560
PDF Icon
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัด
ยุพา หาญบุญทรง2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 121  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 7
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400