โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 45 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนารูปแบบของการบูรณาการในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม: ประสบการณ์จากประเทศ MIB (Malaysia, Indonesia, Brunei)
มูนีราห์ ยามิรูเด็ง
การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ สปป.ลาว และประเทศจีน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ธเนศ วัฒนกูล
การพัฒนาความร่วมมือและยกระดับการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย: ศึกษาประสบการณ์ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
กฤชณัท แสนทวี
นโยบายคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ระหว่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาเซียน: มุมมองของไทย
สราวุธ ปิติยาศักดิ์
การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมบนเส้นทางอาเซียนพลัส : ไทย - เมียนมา – อินเดีย
โสภนา ศรีจำปา
การศึกษาความต้องการเชิงลึกในการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน
ชูศักดิ์ พรสิงห์
นโยบายการย้ายถิ่นเข้าของแรงงานชาวต่างชาติระดับทักษะของประเทศสมาชิกอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ และบรูไน
สุทธิพร บุญมาก
มุมมองของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานฮาลาล
รสชงพร โกมลเสวิน
การเคลื่อนย้ายโสเภณีระหว่างประเทศภายหลังการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: บทวิเคราะห์อุปสงค์และการกำกับดูแลการค้าบริการทางเพศเปรียบเทียบ
ธานี ชัยวัฒน์
โอกาสของแรงงานข้ามชาติไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การวิจัยสำรวจธุรกิจ Shared Services and Outsourcing ในมาเลเซีย
อรชา รักดี
ญ้อสองฝั่งโขง: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436
อธิราชย์ นันขันตี
การศึกษาความต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานของเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณรงค์ ฉิมวิเศษ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจ SMEs ค้าปลีก: กรณีศึกษาเปรียบเทียบในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
การตระหนักรู้ และความคาดหวังต่อตราสัญลักษณ์ฮาลาลในอาเซียนของผู้บริโภคชาวมุสลิมในอาเซียนและผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีศักยภาพ
นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา
สุไลมาน ขาเร็มดาเบะ
การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับในตลาดทุนสิงคโปร์และไทย
พันทิศา ภาวบุตร
การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สุธรรม อยู่ในธรรม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่ม Fashion and Lifestyle สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุเพื่อยกระดับ SMEs ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน
เยาวภา ปฐมศิริกุล
การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าการลงทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นไทย
รัชยา ภักดีจิตต์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 45  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 3
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th