โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ทั้งหมด 110 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา
รัชนีกร ทองสุขดี
ความเท่าเทียมด้านโอกาสและเสมอภาคในความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาในการเตรียมแรงงานของประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: การจัดการศึกษาเด็กชาติพันธุ์ ระยะที่ 2
มาฆะ ขิตตะสังคะ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ในภูมิภาคตะวันตก
นรินทร์ สังข์รักษา
ระบบควบคุมระยะไกลสำหรับการเรียนรู้การพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติ
สยาม เจริญเสียง
การประเมินผลและการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2
กุลธิดา ท้วมสุข
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ทางไอซีทีส่งเสริมโปรแกรมการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
มธุรส จงชัยกิจ
รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ตอบสนองต่อชุมชนและการสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา
ธวัชชัย จันจุฬา
การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูคณิตศาสตร์ เพื่อสอนทักษะชีวิตแก่นักเรียน
วิภารัตน์ แสงจันทร์
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
ดวงกมล ฐิติเวส
การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมไทย
สมจิต แดนสีแก้ว
การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
กาญจนา เงารังษี
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเรียนการสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ฤทัยชนนี สิทธิชัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
จุฑามาส เพ็งโคนา
การใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีครามเพื่อพัฒนาโมเดลกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ดวงหทัย กาศวิบูลย์
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยวของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
มาลี ไชยเสนา
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และชุมชนบนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นันธิดา จันทรางศุ
การจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
พรจิต พีระพัฒนกุล
การพัฒนาการวิจัยเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาเชิงพื้นที่โดยใช้นวัตกรรม 4R
สุมาลี ตั้งประดับกุล

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ทั้งหมด 110  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 6
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th