โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาไก่พื้นเมือง ทั้งหมด 35 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและชีด้วยดัชนีการคัดเลือก
มนต์ชัย ดวงจินดา
การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมในไก่พื้นเมือง
เทวินทร์ วงษ์พระลับ
การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทยกับแม่พันธุ์ทางการค้า
มนต์ชัย ดวงจินดา
การสร้างไก่เนื้อไทยสายพันธุ์ตาก
ยอดชาย ทองไทยนันท์
การยอมรับการส่งเสริมการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุจินต์ สิมารักษ์
การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองจำนวน 4 พันธุ์ ระยะที่ 3
อุดมศรี อินทรโชติ
ภูมิปัญญาในการผลิตและการจัดการผลผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในภาคอีสาน
อุษา กลิ่นหอม
วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Prolactin,LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
อินทร์ ศาลางาม
ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยา อีเลคโตรไลต์ และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ
วรพล เองวานิช
อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมและความผันแปรทางภูมิอากาศเขตร้อนต่อภาวะเครียด และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เจาะจงแบบพึ่งเซลล์ และภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิตของไก่พื้นเมือง ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ
ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง : ระบบการผลิตในเชิงการค้า
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
การเพิ่มจำนวนตับไข่ของแม่ไก่ และการลดอัตราการตายของลูกไก่พื้นเมือง
อรอนงค์ เลี้ยวธารากุล
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมือง ไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้
กนกอร อินทราพิเชฐ
คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของไก่คอล่อน และเนื้อไก่พื้นเมือง
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
คุณภาพซาก และเนื้อของไก่พื้นเมืองและสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์
สัญชัย จตุรสิทธา

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาไก่พื้นเมือง ทั้งหมด 35  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 2
 <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th