โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งหมด 125 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนสู่กลุ่มเป้าหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย
วัชรพล สุขโหตุ
การขยายผลการนำระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าไปใช้ในท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าเรือกรุงเทพ
กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกทางเรือไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ
มาฆะสิริ เชาวกุล
การวิเคราะห์โซ่คุณค่าเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การเป็น Smart tourism destination ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
การประเมินดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาโซ่คุณค่าของธุรกิจบริการด้านอาหาร
ปรารถนา ปรารถนาดี
การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
การศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อจำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสม
ภูวนาท ฟักเกตุ
การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2561
ธนรัตน์ แต้วัฒนา
การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 1
กุลภา โสรัตน์
แผนงานการยกระดับมาตรฐานกาแฟไทยเพื่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
การเปรียบเทียบระบบโลจิสติกส์ระหว่างวิธีไฮโดรโปนิกส์และอินทรีย์ในผักสลัดเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
E-Logistics ข้ามแดน : กรณีศึกษา ประเทศจีน
รุธิร์ พนมยงค์
แนวทางการสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ปกรณ์ ประจวบวัน
โครงการการติดตาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560
วรญา เนื่องมัจฉา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่ง ทางเรือเชิงพาณิชย์
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน
โสภิตา สมคิด
การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ภายใต้บริบทของเมืองท่าเรือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
พงศ์ภัค บานชื่น
การแก้ปัญหาการจัดตารางปฎิบัติงานนักบินของสายการบินราคาประหยัดโดยใช้วิธีเมตาฮิวริสติกส์
ปารเมศ ชุติมา
การสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
ชุติมา ไวศรายุทธ์
แผนงานระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า
จรรยา ชาญชัยชูจิต

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งหมด 125  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 7
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th