โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งหมด 146 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
" การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนของ 5 จังหวัดภาคใต้: สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล "
เทิดชาย ช่วยบำรุง
การจัดทำเอกสารเผยแพร่ "งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว"
เทิดชาย ช่วยบำรุง
แนวทางการยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
รฐา จันทวารา
วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2551
เทิดชาย ช่วยบำรุง
ศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชธานี
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
การจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ "งานสังเคราะห์ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยว"
เทิดชาย ช่วยบำรุง
การยกระดับงานวิจัยท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้ (Area-Based Learning Tour packages) สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล
เทิดชาย ช่วยบำรุง
การจัดประชุมทางวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยวครั้งที่ 1
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
บัญชา นาคทอง
แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการทอ่งเที่ยวในเขตอีสานใต้
สมบัติ ประจญศานต์
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้
สมาพร คล้ายวิเชียร
การจัดการสุนทรียศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
จารุณี ชัยโชติอนันต์
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
ซุย กำลังงาม
สายธารธรรมลุ่มแม่น้ำมูล : ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธ กลุ่มจังหวัดอีสานใต้
อิทธิวัตร ศรีสมบัติ
การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้
รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
การศึกษาการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิไลรัตน์ ยาทองไชย
โครงการการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยกรณีศึกษา 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิจิต เรืองเดช
ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
จิตตานันท์ ติกุล
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกที่พักในเขตอีสานใต้
กานดา สีหเนตร
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนของที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) เขตอีสานใต้
ณัฏฐินี ศรีวงศ์ตระกูล

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งหมด 146  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 8
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th