โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 145 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานอัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กนกกานต์ แก้วนุช
การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเครื่องสังคโลกที่สามารถลดพลังงานในการเผาเพื่อออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับงานสถาปัตยกรรมประกอบอาคาร ส่งเสริมการแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องสังคโลก จังหวัดสุโขทัย
สนิท ปิ่นสกุล
การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวานเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวานบ้านพราน
ศิริชัย ต่อสกุล
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
ณัฐพรพรรณ อุตมา
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก
จิระ ประสพธรรม
การยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พัชรี สุเมโธกุล
การพัฒนากระบวนการแปรรูปดอกกุหลาบเชิงพาณิชย์ด้วยเครื่องทำแห้งแบบระเหิด
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
การขยายผลการใช้วัสดุดูดซับผสมแกรไฟต์ออกไซด์และปลาสเตอร์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียม
ดวงกมล พิหูสูตร
การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พีระ เจริญพร
การพัฒนาโลหะเงินผสมที่เติมอะลูมิเนียม เพื่อปรับปรุงสมบัติต้านทานการหมอง
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
การประเมินศักยภาพในการยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่งอัญมณีของโลก
สุรินทร์ อินทะยศ
การพัฒนาฐานข้อมูลพลอยสีในจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย
นันทรัตน์ บุนนาค
การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
ธนกฤต ใจสุดา
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ตุงล้านนา โคมล้านนา และลายต้อง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
นภมินทร์ ศักดิ์สง่า
การพัฒนาสูตรเนื้อกระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำโดยใช้เนื้อดินผสมเนื้อดินแดงท้องถิ่น
สิริพรรณ นิลไพรัช
สัมพันธภาพระหว่างลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียงกับลายมงคลสมัยนิยมสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุดรธานี
กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เมี่ยง
นฤมล กิมภากรณ์
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อนุสรณ์ สินสะอาด
การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดพันธุ์ภูแลอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 145  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 3 / 8
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th