โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : นโยบายเกษตร ทั้งหมด 77 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ข้าวเหนียวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาฟาร์มสุกรอย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
การศึกษาพลวัตรเศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ของประเทศไทย
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยต่อผลกระทบของการเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน
เออวดี เปรมัษเฐียร
การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวไร่อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
สถานการณ์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกทางกฎหมายในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมของไทย
กรกฎ ทองขะโชค
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเสี่ยงของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาธิต อดิตโต
กลไกตลาดยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุภาภรณ์ พวงชมภู
ฟุตพริ้นน้ำของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
Shabbir H Gheewala
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
นิพนธ์ พัวพงศกร
ส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี
อัทธ์ พิศาลวานิช
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย:กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
รวิสสาข์ สุชาโต
การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ทรงชัย ทองปาน
พลวัตความยากจน:กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นที่เขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย
อานันท์ชนก สกนธวัฒน์
โครงการ "มายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทของไทย"
เดชรัต สุขกำเนิด
จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม ประโยชน์และผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมไทย
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :นโยบายเกษตร ทั้งหมด 77  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 4 / 4
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th