โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 120 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
สำรวจศัตรูพืชที่สำคัญของไร่อ้อยในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาและการควบคุมโรคใบขาวอ้อยโดยชีววิธี
สุภาพร กลิ่นคง
การศึกษาการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงแข็งเพิ่มคุณค่าชีวมวลยอดและใบอ้อยเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิรัช อยู่ชา
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
กาญจนา เศรษฐนันท์
การพัฒนาการผลิตเชื้อ Stenotrophomonas sp. 5LSO2 เพื่อใช้ตรึงไนโตรเจนในการปลูกอ้อย
มัลลิกา บุญมี
การเพิ่มมูลค่าอ้อยโดยการใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเศษยอดและใบอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลและอาหารสัตว์
จุฑาพร แสวงแก้ว
ผลของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter sp., 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia, 5LSO2 ต่อการเพาะปลูกอ้อยตอ 1 ในสภาพแปลงทดลอง
นิภา มิลินทวิสมัย
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล
ธงชัย สุวรรณสิชณน์
แนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนาโรงงานผลิตน้ำตาลอย่างยั่งยืนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธ์อ้อยทนแล้ง
ธนพล ไชยแสน
การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย
ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
การวิจัยและพัฒนาธุรกิจการทำไร่อ้อยเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2556 เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์การวิจัย ปี 2557 - 2560
สุคันธรส ธาดากิตติสาร
การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรองโดยการพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
การเพาะปลูกอ้อยด้วยจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาพแปลงทดลอง
สุวรรณา เนียมสนิท
การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
การลดการสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุในกระบวนการผลิตน้ำตาล
สุมัลลิกา โมรากุล
การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นโดยใช้ลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับการคัดเลือกโดยเกษตรกร
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยด้วยการจัดการดินและศัตรูพืช
จิรวัฒน์ สนิทชน

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 120  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 6 / 6
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th