ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 121 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดการแมลงพาหะนำเชื้อโรคใบขาวอ้อย
ยุพา หาญบุญทรง2557
PDF Icon
สำรวจศัตรูพืชที่สำคัญของไร่อ้อยในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์2557
PDF Icon
นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาและการควบคุมโรคใบขาวอ้อยโดยชีววิธี
สุภาพร กลิ่นคง2557
PDF Icon
การศึกษาการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงแข็งเพิ่มคุณค่าชีวมวลยอดและใบอ้อยเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิรัช อยู่ชา2557
PDF Icon
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
กาญจนา เศรษฐนันท์2557
PDF Icon
การพัฒนาการผลิตเชื้อ Stenotrophomonas sp. 5LSO2 เพื่อใช้ตรึงไนโตรเจนในการปลูกอ้อย
มัลลิกา บุญมี2557
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่าอ้อยโดยการใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเศษยอดและใบอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลและอาหารสัตว์
จุฑาพร แสวงแก้ว2557
PDF Icon
ผลของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter sp., 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia, 5LSO2 ต่อการเพาะปลูกอ้อยตอ 1 ในสภาพแปลงทดลอง
นิภา มิลินทวิสมัย2557
PDF Icon
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล
ธงชัย สุวรรณสิชณน์2557
PDF Icon
แนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนาโรงงานผลิตน้ำตาลอย่างยั่งยืนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์2557
PDF Icon
การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธ์อ้อยทนแล้ง
ธนพล ไชยแสน2557
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย
ประเทือง อุษาบริสุทธิ์2557
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาธุรกิจการทำไร่อ้อยเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 2556
PDF Icon
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2556 เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์การวิจัย ปี 2557 - 2560
สุคันธรส ธาดากิตติสาร 2556
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรองโดยการพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์2556
PDF Icon
การเพาะปลูกอ้อยด้วยจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาพแปลงทดลอง
สุวรรณา เนียมสนิท2556
PDF Icon
การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์2556
PDF Icon
การลดการสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุในกระบวนการผลิตน้ำตาล
สุมัลลิกา โมรากุล2556
PDF Icon
การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นโดยใช้ลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับการคัดเลือกโดยเกษตรกร
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง2556
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 121  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 6 / 7
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400