โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 145 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีกังหันน้ำคู่แกนตั้ง
รัชพล สันติวรากร
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์
เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์
การออกแบบและสร้างเครื่องอบพองแคบหมูสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
สวัสดิ์ กีไสย์
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดถังความดันแบบอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้สำหรับการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มของกลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมกรณีศึกษา: หจก. เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร ต.ศีรษะทอง อ.เมือง จ.นครปฐม
บุญธง วสุริย์
การพัฒนากระบวนการปลูกและแปรรูปหม่อนโดยใช้ระบบบริหารจัดการแบบประสานประโยชน์ร่วมกันของชุมชนบ้านใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
พงษ์ชัย จิตตะมัย
การพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจาก มะพร้าวในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ลักษณา อินทร์กลับ
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ปี 2558
นฤทธิ์ ตรีอำนรรค
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของบ้านบางหวาย ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พรพิมล ศักดา
การพัฒนากระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ดและลดความชื้นแบบเป่าลมร้อน โดยผสมผสานความร้อนร่วมจากระบบแก๊สและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
วีระพล คงนุ่น
การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
สุทัศน์ จันบัวลา
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยมะพร้าวอัดซีเมนต์ต้นทุนต่ำสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประชุม คำพุฒ
การศึกษาและการสื่อสารของวิสาหกิจชุมชนข้าวไร่ในแปลงยางพารา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
แผนธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่นจากหน่อกะลา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศิริวรรณ เสรีรัตน์
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับกล้วยหอมและมะม่วงน้ำดอกไม้
เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
การพัฒนาระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาดสำหรับการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง จังหวัดอุตรดิตถ์
เจษฎา มิ่งฉาย
การสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารนำร่องจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Product Highlight) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย
ภัทรธิรา ผลงาม
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษพืชเหลือใช้จากงานเกษตรกรรม
ศิริชัย ต่อสกุล
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีสะอาดและการผลิตที่อุณหภูมิต่ำสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อ
อนุชา วรรณก้อน
การพัฒนาการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มเห็ดสมุนไพรเพื่อการนำมาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในเชิงบูรณาการร่วมกับเห็ดเศรษฐกิจ
ชิดชม ฮิรางะ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 145  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 7 / 8
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th