โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ ทั้งหมด 23 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
สนั่น จอกลอย
การจัดระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ระยะที่ 1)
วินิต ชินสุวรรณ
การยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองโดยการทดสอบในไร่นา
อภิพรรณ พุกภักดี
การดัดแปรน้ำมันปาล์มเพื่อใช้แทนโกโก้บัตเตอร์โดยใช้เอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ชัยรัตน์ นิลนนท์
ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
อรรถชัย จินตะเวช
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ
เมธี เอกะสิงห์
การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2
พรทิพย์ วงศ์แก้ว
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นกับเกษตรกรไทยในภาคเหนือ
ไพบูลย์ สุทธสุภา
การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกร
อนันต์ พลธานี
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
วุฒิชัย นาครักษา
การจัดการโรคทางใบของถั่วเหลืองโดยการใช้ระบบพยากรณ์และวินิจฉัยโรค
สุนทร บูรณะวิริยะกุล
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก
งามชื่น คงเสรี
การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
วินิต ชินสุวรรณ
การศึกษาปัญหาในการผลิตและการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดใหญ่สำหรับโรงสีข้าวในเขตภาคกลาง
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
การศึกษาปัญหาและข้อมูลการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในระดับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
ดาเรศร์ กิตติโยภาส
การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดซ์เบค สำหรับโรงสีข้าว
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
การศึกษาศักยภาพของการเก็บข้าวเปลือกระยะยาวของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
ดาเรศร์ กิตติโยภาส

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ข้าว พืชไร่ และพืชอุตสาหกรรมสำคัญ ทั้งหมด 23  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th