ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนากลุ่มสารย้อมสีธรรมชาติ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การวิจัยและพัฒนากลุ่มสารย้อมสีธรรมชาติ ทั้งหมด 3 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว
อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ2541
PDF Icon
การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน
สุรีย์ ฟูตระกูล2541
PDF Icon
การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง
ไพศาล คงคาฉุยฉาย2541
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การวิจัยและพัฒนากลุ่มสารย้อมสีธรรมชาติ ทั้งหมด 3  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400