โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทั้งหมด 56 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
บัญชร ส่งสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและอันดับของหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐิติเทพ สิทธิยศ
ความเป็นอิสระทางการคลังและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้
ธัญรดี ทวีกาญจน์
การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับภาระทางการคลังสาธารณะ
สมบัติ เหสกุล
การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น: สำรวจแนวปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปิยะพงษ์ บุษบงก์
บทบาทองค์กรภาคประชาชนในการสร้างเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่น กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ
นพรัตน์ พาทีทิน
การสำรวจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทย
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างดัชนีและแผนที่สุขภาวะ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ศุภศิษฐ์ สุวรรณสิน
แนวทางการพัฒนาการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ในการจัดสวัสดิการสังคมในท้องถิ่น: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ
ฐิติเทพ สิทธิยศ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
การศึกษาอัตราที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร
จิตติ มงคลชัยอรัญญา
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง
สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
แนวทางการส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ฐิติเทพ สิทธิยศ
แนวทางการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กตัญญู แก้วหานาม
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองชายแดนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สุดารัตน์ อุทธารัตน์
ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญ กับการส่งเสริมการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น
สถาพร เริงธรรม
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
มิ่งขวัญ คงเจริญ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กตัญญู แก้วหานาม
แนวทางการเพิ่มศักยภาพการก่อหนี้ของท้องถิ่น เพื่อการบริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
สุมนมาลย์ กรวยสวัสดิ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทั้งหมด 56  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th