ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทั้งหมด 63 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสหวิทยาการ จัดการความเสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัย
ทวิดา กมลเวชช2562
PDF Icon
แนวความคิดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร : กรณีประเด็นการกระจายอำนาจ การจัดโครงสร้าง และภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2519
ศราวุฒิ วิสาพรม2561
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพพล อัคฮาด2561
PDF Icon
การสร้างเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ฮัสสัน ดูมาลี2561
PDF Icon
การใช้บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงานสุขภาวะและคนพิการในการสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม เทศบาลตำบลทุ่งงาม และองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
สันติพงษ์ ศิลปสมบูรณ์2561
PDF Icon
การเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นตามแนวทางการสร้างความร่วมมือและการควบรวม : ข้อเสนอเชิงนโยบายและคู่มือเชิงปฏิบัติการ
พบสุข ช่ำชอง2561
PDF Icon
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและอันดับของหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐิติเทพ สิทธิยศ2560
PDF Icon
การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์2560
PDF Icon
การจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
บัญชร ส่งสัมพันธ์2560
PDF Icon
การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น: สำรวจแนวปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปิยะพงษ์ บุษบงก์2559
PDF Icon
ความเป็นอิสระทางการคลังและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้
ธัญรดี ทวีกาญจน์2559
PDF Icon
การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับภาระทางการคลังสาธารณะ
สมบัติ เหสกุล2559
PDF Icon
บทบาทองค์กรภาคประชาชนในการสร้างเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่น กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ
นพรัตน์ พาทีทิน 2559
PDF Icon
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างดัชนีและแผนที่สุขภาวะ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ศุภศิษฐ์ สุวรรณสิน 2559
PDF Icon
การสำรวจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทย
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์2559
PDF Icon
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์2558
PDF Icon
การศึกษาอัตราที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร
จิตติ มงคลชัยอรัญญา2558
PDF Icon
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ
ฐิติเทพ สิทธิยศ2558
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ในการจัดสวัสดิการสังคมในท้องถิ่น: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์2558
PDF Icon
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
มิ่งขวัญ คงเจริญ2557
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทั้งหมด 63  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400