โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 32 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ทางเลือกข้อเสนอภาพฉายอนาคตการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
แนวทางที่เหมาะสมในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียที่เป็นขยะมูลฝอย ระยะที่ 2: การทดลองใช้ระบบตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ สำหรับการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
คมศิลป์ วังยาว
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
อนันต์ คงเครือพันธุ์
แนวทางที่เหมาะสมในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียที่เป็นขยะมูลฝอย
คมศิลป์ วังยาว
ระบบการตรวจวัด การรายงาน การทวนสอบสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจก : แนวปฏิบัติโดยทั่วไปและโครงสร้างรองรับการดำเนินงานภายในประเทศ
สิริลักษณ์ เจียรากร
เศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
การเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน
นิรมล สุธรรมกิจ
แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ รายงานผลและทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาจากนาข้าว
สิรินทรเทพ เต้าประยูร
แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาสาขาปิโตรเคมี
อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ
นิรมล สุธรรมกิจ
แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
การประเมินศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของประเทศไทยด้วยแบบจำลองผู้ใช้
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์
การศึกษาดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
การกำหนดมาตรการภายในประเทศ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและมาตรการด้านโลกร้อน
นิรมล สุธรรมกิจ
การวิเคราะห์ทางเลือกของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานไฟฟ้า
ศุภกิจ นันทะวรการ
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
การศึกษาแนวทางในการตรวจ วัด รายงาน และตรวจสอบ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย
สิริลักษณ์ เจียรากร
การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก
สิรินทรเทพ เต้าประยูร
การประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนการบริโภคระหว่างไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญ และการระบุกิจกรรมการบริโภคภายในประเทศที่เป็นสาเหตุหลักของก๊าซเรือนกระจก
ชยันต์ ตันติวัสดาการ
การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD
ลดาวัลย์ พวงจิตร

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 32  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th