ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล2553
PDF Icon
การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อผ้า
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ2553
PDF Icon
การทดสอบความเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสิ่งทอที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้อผ้า
ณัฐพันธุ์ ศุภกา2553
PDF Icon
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วรรณี พฤฒิถาวร2553
PDF Icon
บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
กรรณิกา สุทธิประสิทธิ์2553
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลทางเคมีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และแอกติวิตี้ในการทำนายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี 2552
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี : กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
วราภรณ์ พาราสุข2552
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400