โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ทั้งหมด 110 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนรวม
ชนิศา ตันติเฉลิม
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตามหลักมะกอศิดอัชชะรีอะฮ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
อิสมาอีล ราโอบ
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ด้วยปัญญาของเยาวชน
นงนภัส พันธ์พลกฤต
การศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการสร้างความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม
ทัศนีย์ อุนวิจิตร
โครงการให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่นักวิจัยในโครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 : การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
อภิชัย พันธเสน
การพัฒนามาตรวัดความเจริญงอกงามแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศิลปะในชั้นเรียนแบบเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการทดลองขยายผล
สัญชัย สันติเวส
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลามของผู้สูงอายุมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาตำบลเขาตูมและตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เกษตรชัย และหีม
การพัฒนาชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนคิดเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
วิภารัตน์ แสงจันทร์
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ปกรณ์ ยุบลโกศล
การพัฒนาหุ่นยนต์แบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดเกมเป็นฐานร่วมกับโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
เนาวนิตย์ สงคราม
การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถการคิดเชิงบริหารของผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศรัล ขุนวิทยา
การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการสอบแบบ PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจากต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
ชุดกระตุ้นพัฒนาการด้านทักษะการเคลื่อนไหวด้วยเกมสามมิติสำหรับเด็กพิการช่วงปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านทักษะการเคลื่อนไหวไม่สมวัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ทองทวี จิตพรมมา
การออกแบบชุดทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์โดยการใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟนผ่านกระบวนการแนวคิดสะเต็มศึกษา
ชาติ ทีฆะ
การพัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิกติกส์เพื่อพัฒนากำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
อนุชัย รามวรังกูร
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นันทิยา ดวงภุมเมศ
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีในจังหวัดกำแพงเพชร
พระราชวชิรเมธี ภูมิเมือง
แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม
สุมิตร สุวรรณ
การพัฒนาแบบวัดเชาวน์อาชีพออนไลน์สำหรับนักเรียนไทย
เพ็ญนภา กุลนภาดล

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ทั้งหมด 110  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th