โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งหมด 33 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ประวัติศาสตร์ชาวบ้านทุ่งสาน ในเขตอำเภอพรหมพิราม และวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
สืบสร้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอัมพวาสวนนอก ตำบลนางลี่
อนุสรณ์ อุณโณ
โครงการวิจัย เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีวัฒนธรรมริมน้ำย่านตลาดพูลจากคลองบางหลวงถึงคลองด่าน
พวงร้อย กล่อมเอี้ยง
ย้อนรอยอดีตชนเผ่าซู
เบญจมาศ ชุมวรฐายี
โครงการวิจัย เรื่อง การขยายตัวของชุมชนเมืองลุ่มน้ำชี
ถนอม ตะนา
โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำชี
ไพบูลย์ บุญไชย
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมฝั่งลุ่มน้ำชี
สักรินทร์ แซ่ภู่
โครงการวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำชี
ศุภชัย สมัปปิโต
โครงการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น้ำชี
วรพล เองวานิช
โครงการประสานงานการวิจัย "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ระยะที่ 2"
ชูพินิจ เกษมณี
โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการในลุ่มน้ำชี
ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
พลวัตประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ตำบลคลองด่าน
เรวดี ประเสริฐเจริญสุข
โครงการวิจัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าต้นน้ำคลองระบม-สียัด
วิบูลย์ เข็มเฉลิม
ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม พลวัตและการท้าทาย
เสาวภา พรสิริพงษ์
โครงการวิจัย เรื่อง คนจีนกับการขยายตัวของเมืองบริเวณลุ่มน้ำชี
นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำลาง-น้ำของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อารยะ ภูสาหัส
โครงการประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรสาธารณะของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ธวัช มณีผ่อง
ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรของคนเมืองน่าน
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานที่สำคัญของท้องถิ่นในลุ่มแม่น้ำชีโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ธัญญา สังขพันธานนท์
โครงการประวัติศาสตร์ชุมชนไทใหญ่ ท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยลุ่มน้ำแม่กก แม่อายและแม่มาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เรณู อรรฐาเมศร์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งหมด 33  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th