ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบทดสอบความแน่นของอัญมณี
จักร จันทลักขณา2546
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์
วรา วราวิทย์2545
PDF Icon
ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และทำนายสภาพของกระบอกสูบนิวแมติก
ประสงค์ อิงสุวรรณ2545
PDF Icon
การแยกกัมในกระบวนการผลิตน้ำมันพืช
อนุชา พรมวังขวา2545
PDF Icon
ศักยภาพการผลิตไมโรซิเนสจากเชื้อราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด
นวลศรี รักอริยะธรรม2545
PDF Icon
การพัฒนาและจัดสร้างเครื่องต้นแบบเร็ว
ธนู ฉุยฉาย2545
PDF Icon
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวดำโดยการประมวลผลด้วยภาพ
วัชรชัย ภุมรินทร์2544
PDF Icon
สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking
พานิช เหล่าศิริรัตน์2544
PDF Icon
การวิเคราะห์การอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
สุเทพ บุตรดี2544
PDF Icon
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
สุเทพ บุตรดี2544
PDF Icon
การใช้ประโยชน์มะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมะพร้าวกระป๋อง
จินตนา อุปดิสสกุล2542
PDF Icon
ข้อมูลภูมิอากาศมาตรฐานสำหรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายค่าการใช้พลังงานของอาคาร
สมศักดิ์ ไชยะภินันท์2542
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดราชบุรี
พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส2542
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป ทั้งหมด 13  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400