ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
บุญรัตน์ บุญรัศมี2562
PDF Icon
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0:แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้
กรวรรณ สังขกร2562
PDF Icon
การยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ2562
PDF Icon
การสร้างแบรนด์ของเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย2562
PDF Icon
การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ : นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay)
ศิเวก สัจเดว2561
PDF Icon
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด2561
PDF Icon
การผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบในระดับชุมชนและสังคม
ฉัตรฉวี คงดี2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400