ชุดโครงการ : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย ทั้งหมด 4 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่อปัญหาผู้ลี้ภัย: กรณีศึกษาชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์
สุชาติ เศรษฐมาลินี2561
PDF Icon
บทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศให้เป็นมหานคร MICE แห่งเอเชีย: กรณีศึกษาไทยกับมาเลเซียภายใต้บริบทนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials
จุฬณี ตันติกุลานันท์ 2561
PDF Icon
การจัดระบบสวัสดิการสังคมจากกองทุนซะกาตในมาเลเซีย
รุสตั้ม หวันสู2561
PDF Icon
Thailand SME Promotional Master Plan: Moving towards Sustainability?
พิชญา บุญศรีรัตน์2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย ทั้งหมด 4  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400