โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : คุณภาพอากาศ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : คุณภาพอากาศ ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 2 การวิเคราะห์สภาพอากาศและการเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะอากาศ
เจียมใจ เครือสุวรรณ
โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศสำหรับชุมชน
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
: โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาชุดความรู้ด้านประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก
อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ
การทำลายดีเอนเอของเซลล์ถุงลมปอดจากการออกซิไดส์ด้วยสารสกัดจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 ในอากาศเชียงใหม่และลำพูน
อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ
การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
มงคล รายะนาคร
ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศของประชาชนในเมืองเชียงใหม่
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
ศึกษารูปแบบการดูแล ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพอากาศ โดยชุมชนในกรุงเทพมหานคร (Study for an Effective Model on Monitoring and Inspection of Air Quality by Local Communities in Bangkok)
หรรษา สงวนน้อย
ประสิทธิผลของการปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถโดยสารประจำทางร่วมบริการ ขสมก.เพื่อลดมลพิษและประหยัดพลังงาน
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
เกมส์คอมพิวเตอร์ในการจัดการคุณภาพอากาศสำหรับเด็ก
สุวรรณี อัศวกุลชัย
แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
ความสัมพันธ์ของระดับฝุ่นขนาดเล็กกับความแปรผันได้ของอัตราการเต้นของหัวใจในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ในประเทศไทย
สัมมน โฉมฉาย
การศึกษาหาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นเรศ เชื้อสุวรรณ
การประเมินอัตราการตาย อัตราป่วย และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์อันเนื่องจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
การศึกษาความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตบีจากดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทย
เสริม จันทร์ฉาย
การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบความเที่ยงตรงของการจำแนกขนาดฝุ่นของ Lundgren Impactor ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย
ภารดี ช่วยบำรุง

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :คุณภาพอากาศ ทั้งหมด 18  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th