ชุดโครงการ : อาหาร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อาหาร ทั้งหมด 11 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ปิยวรรณ ปาลาศ2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี
ณปภา หอมหวล2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีทักษะการวิจัยให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงพร ภู่ผะกา2553
PDF Icon
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร(Food Business Entrepreneur) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช "กินเข่าค่ำ"
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร กรณีการบริหารจัดการธุรกิจไข่เค็มไชยา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถประกอบธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ครวญ บัวคีรี2553
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
มาลี หมวกกุล2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์2553
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถจัดการระบบธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารชาววังสวนสุนันทา
นฤมล เปียซื่อ2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อาหาร ทั้งหมด 11  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400