โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาไก่พื้นเมือง ทั้งหมด 35 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การสร้างสายพันธุ์ "ไก่เนื้อโคราช" เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุนชน ระยะที่2
อมรรัตน์ โมฬี
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2
มนต์ชัย ดวงจินดา
สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่
สุรชัย สุวรรณลี
การยอมรับไก่ลูกผสมพื้นเมืองในเขตมหาสารคาม
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
การพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์ชีท่าพระ เชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองอาชัพเกษตรกรและผู้บริโภค
ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์
การขยายฝูงพ่อแม่ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic lines) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า
มนต์ชัย ดวงจินดา
แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คุณภาพเนื้อ กลิ่น และรสชาติของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1
สัญชัย จตุรสิทธา
การสร้างอัตลักษณ์ของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1
อำนวย เลี้ยวธารากุล
การสร้างสายพันุธ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสหกิจชุมชน
บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
การพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ
มาลี หมวกกุล
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
มนต์ชัย ดวงจินดา
ระบบการผลิตและการรับรองพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ของฟาร์มเครือข่าย
อำนวย เลี้ยวธารากุล
การพัฒนาเครื่องหมายโมลกุลเพื่อบ่งชี้ลักษณะของไก่ประดู่หางดำ
ศุภมิตร เมฆฉาย
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน: กรณีศึกษาไก่ย่างบ้านแคน, ไก่ย่างไม้มะดัน และการค้าขายไก่พื้นเมืองในตลาดบางแห่งของจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
เฉลียว บุญมั่น
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
วิเชียร เกิดสุข
แนวทางสร้างการรับรู้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในกลุ่มผู้บริโภค
อำนวย เลี้ยวธารากุล
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชนในจังหวัดสกลนคร
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม
วรพล เองวานิช
การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม
ศุภมิตร เมฆฉาย

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาไก่พื้นเมือง ทั้งหมด 35  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th