ชุดโครงการ : ทักษะการทำงาน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ทักษะการทำงาน ทั้งหมด 17 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน2548
PDF Icon
การวิเคราะห์มาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทยด้านความครอบคลุมและผลกระทบต่อการตัดสินใจมีบุตร
วรเวศม์ สุวรรณระดา2547
PDF Icon
โครงการจัดทำโปรแกรมแสดงผลการเปลี่ยนแปลงประชากร
เกื้อ วงศ์บุญสิน2547
PDF Icon
ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน2546
PDF Icon
โครงการ "ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์"
เกื้อ วงศ์บุญสิน2545
PDF Icon
โครงการการทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์2544
PDF Icon
โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร ศึกษากรณีจังหวัดน่าน ในชุดโครงการทักษะการทำงาน
ดุษฎี โยเหลา2544
PDF Icon
โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
พัฒนาวดี ชูโต2544
PDF Icon
โครงการทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic group) ภาคเหนือตอนบน
เนาวรัตน์ พลายน้อย2544
PDF Icon
โครงการทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน2544
PDF Icon
โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน
จุมพล หนิมพานิช2544
PDF Icon
โครงการการศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์2544
PDF Icon
โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
กล้า ทองขาว2544
PDF Icon
โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
ผะอบ พวงน้อย2544
PDF Icon
โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
สุวาณี สุรเสียงสังข์2544
PDF Icon
โครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างอาชีพอิสระสำหรับช่างอุตสาหกรรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในชุดโครงการทักษะการทำงาน
รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์2544
PDF Icon
โครงการประสานงานชุดโครงการทักษะการทำงาน ระยะที่ 1
เกื้อ วงศ์บุญสิน2543
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ทักษะการทำงาน ทั้งหมด 17  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400