โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : Research Platform ที่ดิน ทั้งหมด 58 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ประมวลองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดินเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในอนาคต
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
การศึกษาสภาพการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย
ศิริพร สัจจานันท์
ศึกษาวิถีชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา: ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย
นิอร สิริมงคลเลิศกุล
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงด้านการเกษตรและบทบาทของหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการคุ้มครองเกษตรกร
กนิช บุณยัษฐิติ
วิจัยเรื่องแบบจำลองการปรับปรุงภาษีที่ดินและระบบที่ดินเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน
ดวงมณี เลาวกุล
โครงการศึกษาบทบาทของที่ดินในอนาคต
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในเขต ส.ป.ก. ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
การศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกรโดยใช้รูปแบบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับที่ดินเอกชนที่ไม่ใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา เกษตรกรรายย่อยกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชลธิรา ปัญญา
ประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินขนาดเล็กในที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม: แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศจากเกษตรกรที่ใช้ความรู้เป็นฐานในการดำเนินงาน
ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
วิจัยเชิงปฏิบัติการการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อำนาจ จันทร์ช่วง
ผลกระทบการใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีที่ราชพัสดุ (กำแพงเมือง-คูเมืองโบราณ)
ทวีชัย ลิยี่เก
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกชนิดพืชในการปลูกบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
นิอร สิริมงคลเลิศกุล
การวิจัยการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลคลองศก
สมเกียรติ ประชุมรัตน์
การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ำยมตอนบน
พีรวัฒน์ ปลาเงิน
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ครรชิต พิระภาค
แนวทางการป้องกันปัญหาประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานของรัฐ ศึกษากรณี: พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
สถาพร เริงธรรม
การจัดการการปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ณรงค์ พลีรักษ์
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน
ศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนจากเหตุการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาอำเภอบางบัวทอง อำเภอคลองหลวงและเขตดอนเมือง
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :Research Platform ที่ดิน ทั้งหมด 58  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th