ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) ทั้งหมด 16 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ
อรทัย บุญทะวงศ์2550
PDF Icon
"ยุววิจัยสิ่งทอพื้นบ้านปีงบประมาณ 2550"
วิชชากร จามีกร2550
PDF Icon
การหาลักษณะเฉพาะของจุดตำหนิดำในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
อภินนท์ นันทิยา2550
PDF Icon
บล็อกประสานปูพื้นผสมตะกอนดินจากน้ำประปา
สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ2550
PDF Icon
โครงการ "การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดขนาดหรือย่อยเศษไม้มะม่วงให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเห็ด"
วิสุทธิ์ บัวเจริญ 2549
PDF Icon
"การพัฒนาเตาต้มที่มีส่วนทำความร้อนภายนอกสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน"
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์2549
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันงา
วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์2549
PDF Icon
การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการรานตัวของเคลือบศิลาดล
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ 2549
PDF Icon
โครงงาน "การพัฒนาหุ่นเพื่อใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์"
สืบสกุล ชื่นชม 2549
PDF Icon
โครงงาน "เครื่องตัดกะละแม"
สิงห์คาน แสนยากุล 2549
PDF Icon
โครงการ "การศึกษาคุณภาพและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมักจากการหมักวัสดุเหลือทิ้งของบ้านแม่ผาแหน"
บัญจรัตน์ โจลานันท์ 2549
PDF Icon
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เคลือบศิลาดลเกิดปฏิกิริยาการไหลและเกิดปฏิกิริยาการด้าน
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ 2549
PDF Icon
การพัฒนาวิธีทดสอบอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเนื้อดินปั้นพื้นบ้าน"
อภินนท์ นันทิยา2548
PDF Icon
วิจัยและพัฒนาการผลิตชาฝรั่งสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปชารายย่อยในเชิงการค้า
สมพล นิลเวศน์2548
PDF Icon
โครงงานพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 2548
PDF Icon
ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี2547
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) ทั้งหมด 16  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400