โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การผลิตโคพื้นเมือง ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การผลิตและการตลาดโคเนือ้ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างประเทศไทยและลาว
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) โคเนื้อในจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์
เทียมพบ ก้านเหลือง
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซากและผลตอบแทนการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคขุนลูกผสมชาโรเลส์
นภาพันธ์ ปิยะเสถียร
การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดเนื้อโคอินทรีย์ตามวิถีการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
กชกร เดชะคำภู
ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตและความทนทานต่อความร้อนของโคขาวลำพูน
สุวิช บุญโปร่ง
การผลิตเนื้อโคธรรมชาติ
สมพร ดวนใหญ่
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ และไมโตรคอนเดรียมาร์เกอร์
ศุภมิตร เมฆฉาย
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคกลาง
กัญญา จิระเจริญรัตน์
ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก
ธำรงค์ เมฆโหรา
ระบบการผลิตและวิถีการตลาดโคพื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล
กันยา ตันติวิสุทธิกุล
การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยจากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
มนต์ชัย ดวงจินดา
การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
การผลิตเนื้อโคพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร
สมพร ดวนใหญ่
ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดของการผลิตเนื้อโคพื้นเมือง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่-แพร่,ลำพูน-ลำปาง)
สมปอง สรวมศิริ
การผลิตโคพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
พนอม ศรีวัฒนสมบัติ
ระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองภาคใต้และโอกาสทางการตลาด กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี
นันทนา ช่วยชูวงศ์
ระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
สุเจตน์ ชื่นชม

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การผลิตโคพื้นเมือง ทั้งหมด 18  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th