โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 307 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การศึกษาการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองเชียงทูนใต้ ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายสุพัฒน์ ยงกุล
การประกอบอาชีพบนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายเด็ด อักษร
การปรับตัวทางด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนบ้านห้วยไทรงาม ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
นางพิมพ์พิศา ชาพรหมสิทธิ์
การศึกษาวิถีชุมชนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านเขาฝาชี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดนบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
นายนพพร บำรุง
การผลิตเส้นไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายถิระโรจน์ จารุรัศมีวงศ์
ศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายศราวุฒิ ยงกุล
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการด้านการตลาดดินปุ๋ยหมักพร้อมปลูก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
นางสุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
“ทฺีว มโฮบ ทนำ ปรฺีตากาฮ (เที่ยว อาหาร ยา ป่าตาเกาว์)บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์”
นายปุด กลีบแดง
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน
นางกมลวรรณ บุญญวงศ์
กระบวนการเรียนรู้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชน ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นางสาวรัตนา สุขสบาย
แนวทางการสร้างอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบ กรณีศึกษา: เยาวชนนอกระบบ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นายสมเกียรติ สาระ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรณ์ญา กระสังข์
คุณค่าควายทามในการฟื้นเศรษฐกิจพอแลงพองายของชุมชนคนทาม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
นายบรรยาย จันทร์หอม
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ วิถีเกษตรอีสาน : ภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศ”
นางปรียานุช ป้องภัย
พัฒนาระบบการผลิตน้ำผึ้งป่าอย่างมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งโดยกลุ่ม เยาวชนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายวิเชียร เกียรติยิ่งสง่า
แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและสร้างรายได้เสริมของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านปลักปรือ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
นายสมชาย บุญปาน
แนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ชมรมเพชรนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
นายลอบ รามแก้ว
รูปแบบการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม และมีความยั่งยืนของชุมชนชายขอบ บริเวณชายแดนไทย และสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่า ชุมชนเกาะตาครุต หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นายสมาน มณีจันทร์สุข
แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม "สตรีชาวลาว" ในพื้นที่ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นายวสันต์ สุธรรมมา

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 307  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 16
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th