ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 308 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การปรับตัวทางด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนบ้านห้วยไทรงาม ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
นางพิมพ์พิศา ชาพรหมสิทธิ์2560
PDF Icon
การศึกษาวิถีชุมชนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านเขาฝาชี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดนบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
นายนพพร บำรุง2560
PDF Icon
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน
นางกมลวรรณ บุญญวงศ์2560
PDF Icon
ศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายศราวุฒิ ยงกุล2560
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล2560
PDF Icon
“ทฺีว มโฮบ ทนำ ปรฺีตากาฮ (เที่ยว อาหาร ยา ป่าตาเกาว์)บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์”
นายปุด กลีบแดง2560
PDF Icon
การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ในระดับพื้นที่สู่ข้อเสนอทางนโยบาย
นางสาวพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์2560
PDF Icon
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรณ์ญา กระสังข์2560
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการด้านการตลาดดินปุ๋ยหมักพร้อมปลูก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
นางสุณีพร สุวรรณมณีพงศ์2560
PDF Icon
กระบวนการเรียนรู้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชน ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นางสาวรัตนา สุขสบาย2560
PDF Icon
แนวทางการสร้างอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบ กรณีศึกษา: เยาวชนนอกระบบ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นายสมเกียรติ สาระ2560
PDF Icon
รูปแบบการขยายอาชีพช่างพลังงานชุมชนเพื่อสังคม จังหวัดสุรินทร์
นางบุณยวีร์ สารจูม2560
PDF Icon
การผลิตเส้นไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายถิระโรจน์ จารุรัศมีวงศ์ 2560
PDF Icon
ศึกษาการเพิ่มผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจชุมชนลำน้ำห้วยยาง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายมงคล สุกใส2560
PDF Icon
การสืบสานศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
นายโสพล นิยมไทย2559
PDF Icon
คุณค่าควายทามในการฟื้นเศรษฐกิจพอแลงพองายของชุมชนคนทาม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
นายบรรยาย จันทร์หอม2559
PDF Icon
แนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ เพื่อพัฒนาอาชีพของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนบ้านท่าคลอง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
นางสาวมารีก๊ะ หวังจิ2559
PDF Icon
คุณค่ามันแซงเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจคนทาม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
นายฉวี กลีบบัว2559
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปัตตานี
นายนิโกะ แวอาลี2559
PDF Icon
รูปแบบการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม และมีความยั่งยืนของชุมชนชายขอบ บริเวณชายแดนไทย และสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่า ชุมชนเกาะตาครุต หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นายสมาน มณีจันทร์สุข2559
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมด 308  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 16
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400