โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร ทั้งหมด 542 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
รูปแบบการบริหารจัดการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การสร้างอาชีพและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
นายบรรจง ศรีชัยภูมิ
แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Clean City แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
นายปรีชา เหมะนัค
กลไกและความร่วมมือการจัดการความเสี่ยง กรณีคนจมน้ำตาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นายเจริญชัย คำแฝง
แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมของชุมชน
นางพรพรรณ์ ฉลาดล้ำ
ศึกษาภูมิปัญญาและนวัตกรรมการจัดการน้ำที่เหมาะสมของชุมชนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นายภาคภูมิ อินทร์แป้น
ศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จของการแปรรูปอาหารทะเลที่สอดคล้องกับชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี ศึกษากรณี ชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จ.ปัตตานี
นายมะรอบี เจ๊ะมะ
แนวทางการสร้างเครือข่ายในการจัดการคุณภาพน้ำแบบมีส่วนร่วมของคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร
นายสามารถ มั่งมีสิน
การจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ
นางมัสยา คำแหง
กระบวนการสืบทอด สืบสาน ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี
ศึกษารูปแบบการสร้างการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบขนาดเล็กที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี
นายรุซยี มะสะนิง
การพัฒนาทุนชุมชนสู่ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี
นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย
การเรียนรู้แบบบูรณาการบนฐานชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่เหว่ย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายสุขสันต์ ทัศนละวาด
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข
การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ ของบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายรุ่งเรือง ระหมันยะ
การบริหารจัดการลุ่มน้ำลำโดมใหญ่แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
นายบุญธรรม เสาราช
แนวทางการจัดการวัฒนธรรมบนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
นายชุมพล โพธิสาร
แนวทางการลดผลกระทบจากกระรอกทำลายผลผลิตทางการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
นางทัศนา น้อยสกุล
การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดและการป้องกันการตายหมู่ (ยกฟาร์ม) ของหอยแครงตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นางสาวจารุนันท์ ประทุมยศ
รูปแบบการจัดการน้ำประปาภูเขาที่เอื้อต่อการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำภูหลง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
นายณัฐพล แส่กระโทก
การศึกษารูปแบบและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้าน กรณีชุมชนบะขามและชุมชนการเคหะเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นางจารุณี สุตะชา

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร ทั้งหมด 542  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 28
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th