โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร ทั้งหมด 542 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การจัดการระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ บ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
นายสมบูรณ์ ใจปิง
การฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นทุนลำน้ำแม่จริมและลำห้วยสาขาให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่จริม ตำบลหนองแดงและตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
นายมนตรี พรมี
แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยสาลีก - แม่สาคร เพื่อการเกษตร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายสมคิด สีเขียว
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 4
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ระยะที่ 2
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
การเรียนรู้และขับเคลื่อนเพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์กับการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย : ศึกษากรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มวิสาหกิจโอรังปันตัย
นายมูฮำหมัด สะอะ
การสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมบ้านห้วยกระทิง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายอาทิตย์ เจษฎากุลอนุชิต
พื้นที่เรียนรู้วิถีคนเลี้ยงช้างด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอบ้านปูเต้อ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นางสาววิชญา เผ่าสุวินัย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินบ้านแม่อมยะ-บ้านขุนห้วยแม่เหว่ย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายปราโมทย์ เวียงจอมทอง
กระบวนการเรียนรู้และติดตั้งพลังงานทางเลือกที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย
นางสาวรอสานี แวดือเระ
การศึกษาเส้นทางชีวิตปลากุเลาเพื่อการดูแลและการจับปลากุเลาอย่างเหมาะสม
นายมะปาริด เจ๊ะมะ
การจัดการและการปรับตัวของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากโครงการของภาครัฐ
-อุษา กลิ่นหอม
การศึกษาทางเลือกทางรอดของเกษตรกรรมพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
นายสมพงษ์ ไชยสง
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นายสมสมัย วันสา
การศึกษาบทบาทองค์กรชุมชนและภาคีในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสาธารณะในเขตใกล้เมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีป่าโคกหนองม่วง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นางจรูญพิศ มูลสาร
ควายทามแก่งละว้า: วิถีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
การศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดและการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐ
ศึกษาการจัดการและการพัฒนาอาหารทะเลสดจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคกรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี
นายมือรัน เจะนิ
"ลือกะเวาะเต่อเราะถ่งหม่า” ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ “คลิ-เฆอะ” อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาหมู่บ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
นายโท่โรงซ่า พนาสุขสันต์
การปรับตัวของชาวนากับสภาพพื้นที่นาโคกและนาทุ่งของลำปะทาวตอนปลาย กรณีศึกษา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
นายคงศักดิ์ ธงภักดิ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร ทั้งหมด 542  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 28
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th