แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 3 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การศึกษาบทบาทของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ, ไนตริกออกไซด์, ต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสไข้เลือดออก และพยาธิสภาพของโรค
PDF Iconศุขธิดา อุบล, 2545
PDF Icon
การศึกษาบทบาทของ Nitric Oxide (No) ต่อพยาธิสภาพของโรคพิษสุนัขบ้า
PDF Iconศุขธิดา อุบล, 2541
PDF Icon
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลภายในเซลล์ประสาทภายหลังการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
PDF Iconศุขธิดา อุบล, 2537
โครงการวิจัยทั้งหมด : 3 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400