แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 12 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2552
PDF Icon
เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2550
PDF Icon
โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2550
PDF Icon
การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2549
PDF Icon
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2549
PDF Icon
การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2547
PDF Icon
โครงการแนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2544
PDF Icon
"การปฏิรูปสื่อ" (Reforming the Media Systems)
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2545
PDF Icon
โครงการ "ผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนรวมของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อประเทศไทย"
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2542
PDF Icon
โครงการ จัดสัมมนา "เรื่องนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกับโอกาสในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวไทย"
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2539
PDF Icon
"ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ"
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2538
PDF Icon
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกับโอกาสในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวไทย
PDF Iconสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2538
โครงการวิจัยทั้งหมด : 12 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400