แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การใช้ความรู้ทางสภาวะเหนือพันธุกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบการรักษาความชรา โรคเอสแอลอี และมะเร็ง และเป็นแนวทางในการใช้ตรวจคัดกรองมะเร็ง
PDF Iconอภิวัฒน์ มุทิรางกูร, 2559
PDF Icon
ชีววิทยาจีโนมมะเร็ง: ผลของการลดลงของหมู่เมททิลโดยทั่วไป
PDF Iconอภิวัฒน์ มุทิรางกูร, 2551
PDF Icon
ชีววิทยาจีโนมมะเร็ง การวิจัยและการนำไปใช้
PDF Iconอภิวัฒน์ มุทิรางกูร, 2548
PDF Icon
อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค
PDF Iconอภิวัฒน์ มุทิรางกูร, 2542
PDF Icon
การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส
PDF Iconอภิวัฒน์ มุทิรางกูร, 2540
PDF Icon
การศึกษาสมมติฐานการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งแบบสองขั้นตอนในขบวนการการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก
PDF Iconอภิวัฒน์ มุทิรางกูร, 2540
PDF Icon
ชีววิทยาโมเลกุลการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก
PDF Iconอภิวัฒน์ มุทิรางกูร, 2537
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400