แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 8 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก) เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2552
PDF Icon
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2550
PDF Icon
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกกในพื้นที่ประสบภัย
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2549
PDF Icon
"การผลิตผักคุณภาพ เพื่อการส่งออก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และนครปฐม
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2549
PDF Icon
พัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ ในโรงตาข่ายกันแมลง (ระยะที่ 2)
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2548
PDF Icon
โครงการจัดประชุม อนาคตลำไยไทย:บทบาทของการวิจัยและพัฒนา
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2548
PDF Icon
การพิสูจน์สาเหตุของโรคหงอย อาการพุ่มแจ้ และอาการตายเฉียบพลันของลำไยและการป้องกันกำจัด
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2542
PDF Icon
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค
PDF Iconจริยา วิสิทธิ์พานิช, 2539
โครงการวิจัยทั้งหมด : 8 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400