แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
เทคนิคขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยพัฒนาและการค้าวัสดุชีวภาพและพลังงานหมุนเวียน
PDF Iconสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2559
PDF Icon
การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตรโดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
PDF Iconสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546
PDF Icon
เทคโนโลยีการอบแห้ง
PDF Iconสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2543
PDF Icon
การประยุกต์ใช้ปั๊มความร้อนในการอบแห้งผลไม้
PDF Iconสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2540
PDF Icon
เทคโนโลยีการอบแห้ง
PDF Iconสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2539
PDF Icon
การทดสอบระบบระบายอากาศสำหรับโรงเก็บข้าวเปลือก
PDF Iconสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2538
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดซ์เบค สำหรับโรงสีข้าว
PDF Iconสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2538
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400