แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 21 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
โครงการเยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา “ นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต ”
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2561
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์( พฤษภาคม 2557- เมษายน 2560 )
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2556
PDF Icon
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2555
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2556
PDF Icon
โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2555
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2555
PDF Icon
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยยางพาราในงานมหกรรมวิชาการ สกว.
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2554
PDF Icon
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2554
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2554
PDF Icon
การจัดประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2552
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2553
PDF Icon
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2553
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2553
PDF Icon
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2552
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2552
PDF Icon
ผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย ปี 2552
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2552
PDF Icon
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2550
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2551
PDF Icon
โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2551
PDF Icon
โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2550
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2550
PDF Icon
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2549
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2550
PDF Icon
การทำวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2550
PDF Icon
การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2549
PDF Icon
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี2548
PDF Iconไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2548
โครงการวิจัยทั้งหมด : 21 โครงการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400