แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 8 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2558
PDF Icon
วิจัยและพัฒนาแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2556
PDF Icon
สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2552
PDF Icon
ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน:ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2547
PDF Icon
โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2545
PDF Icon
โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ปริญญาโทไทยศึกษา(ภาษาศาสตร์:วรรณยุกต์)
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2543
PDF Icon
โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง "การประเมินสถานภาพไทศึกษา"
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2540
PDF Icon
ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง
PDF Iconธีระพันธ์ เหลืองทองคำ, 2540
โครงการวิจัยทั้งหมด : 8 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400