แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
แบบจำลองคณิตศาสตร์ของขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด
PDF Iconประดิษฐ์ เทอดทูล, 2547
PDF Icon
ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด
PDF Iconประดิษฐ์ เทอดทูล, 2544
PDF Icon
ผลของความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมี
PDF Iconประดิษฐ์ เทอดทูล, 2544
PDF Icon
คุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
PDF Iconประดิษฐ์ เทอดทูล, 2537
โครงการวิจัยทั้งหมด : 4 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400