แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 13 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การศึกษาแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่เหมาะสม
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2562
PDF Icon
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฎิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2560
PDF Icon
การวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจากเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย และข้อตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2555
PDF Icon
ส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2554
PDF Icon
สร้างโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนไทยภายใต้การแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2553
PDF Icon
ศึกษาความอยู่รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2553
PDF Icon
การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2551
PDF Icon
โครงการศึกษาการเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2551
PDF Icon
การศึกษาประเด็นปัญหาของมาตรการที่มิใช่ภาษี
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2550
PDF Icon
ทิศทางและการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย ใน 5 ปีข้างหน้า
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2549
PDF Icon
โครงการศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ"
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2549
PDF Icon
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการ
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2547
PDF Icon
การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าของ WTO ต่อสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย : การวิเคราะห์แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป
PDF Iconอัทธ์ พิศาลวานิช, 2543
โครงการวิจัยทั้งหมด : 13 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400