แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 5 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การพัฒนาทีเซลล์ที่มีประสิทธิภาพจากการกระตุ้นโดยเซลล์เดนไดรติกที่กระตุ้นด้วยตัวเองต่อการกำจัดมะเร็งเต้านมชนิดทริพเพิลเนกาทีฟ
PDF Iconชนิตรา ธุวจิตต์, 2562
PDF Icon
การศึกษาแบบแผนการแสดงออกของ miRNAs และเส้นทางการส่งสัญญาณในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อบ่งชี้โมเลกุลเป้าหมายใหม่ในการรักษา
PDF Iconชนิตรา ธุวจิตต์, 2554
PDF Icon
บทบาทของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ในกระบวนการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี: จีนและโปรตีนเป้าหมายในการรักษา
PDF Iconชนิตรา ธุวจิตต์, 2550
PDF Icon
การศึกษาการแสดงออกและผลการยับยั้งการแสดงออกของจีนกลุ่ม signal transduction ในเซลล์เพาะเลี้ยง NIH-3T3 ที่ถูกกระตุ้นโดยสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
PDF Iconชนิตรา ธุวจิตต์, 2548
PDF Icon
The mechanisms of action of cancer susceptibility genes in mice
PDF Iconชนิตรา ธุวจิตต์, 2546
โครงการวิจัยทั้งหมด : 5 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400