แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
ศึกษากำลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหวด้วยเส้นใยธรรมชาติ
PDF Iconอมร พิมานมาศ, 2558
PDF Icon
การใช้เฟอโรซีเมนต์เพื่อเสริมกำลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้ออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหว
PDF Iconอมร พิมานมาศ, 2552
PDF Icon
การเตรียมความพร้อมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับมือภัยพิบัติเนื่องจากแผ่นดินไหว
PDF Iconอมร พิมานมาศ, 2548
PDF Icon
พฤติกรรมและการวิบัติขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเสียหายจากรอยร้าวโครงสร้างล่วงหน้า
PDF Iconอมร พิมานมาศ, 2545
โครงการวิจัยทั้งหมด : 4 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400