แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การประเมินความเสี่ยงภัยสึนามิในประเทศไทยและการจำลองการอพยพหนีภัยของผู้คนเพื่อศึกษาหามาตรการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
PDF Iconเป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2561
PDF Icon
การสำรวจความเสียหายและถอดบทเรียนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทประเทศไทย
PDF Iconเป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2558
PDF Icon
การลดความเสี่ยงของอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในระยะไกล
PDF Iconเป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2558
PDF Icon
ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศไทยเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
PDF Iconเป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2554
PDF Icon
การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
PDF Iconเป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2551
PDF Icon
"การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคารซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร"
PDF Iconเป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2548
PDF Icon
โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย(ระยะที่1)
PDF Iconเป็นหนึ่ง วานิชชัย, 2545
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400