แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 5 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
"รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเชียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก
PDF Iconเกรียงไกร เตชกานนท์, 2561
PDF Icon
การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
PDF Iconเกรียงไกร เตชกานนท์, 2554
PDF Icon
เครือข่ายการผลิตระดับโลกและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
PDF Iconเกรียงไกร เตชกานนท์, 2550
PDF Icon
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
PDF Iconเกรียงไกร เตชกานนท์, 2548
PDF Icon
กรณีศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และการออกแบบในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของไทย
PDF Iconเกรียงไกร เตชกานนท์, 2546
โครงการวิจัยทั้งหมด : 5 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400