แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 8 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
โครงการพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย ภายใต้ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2560
PDF Icon
ประชาสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2560
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2560
PDF Icon
การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานบนฐานความรู้"
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2551
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2551
PDF Icon
การค้นหาและพัฒนาพลังชุมชนท้องถิ่นเขตอีสานใต้ ระยะที่ 2
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2547
PDF Icon
ที่ปรึกษา การจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2547
PDF Icon
โครงการประสานงานการวิจัยการค้นหาและพัฒนาพลังชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้
PDF Iconปรีชา อุยตระกูล, 2546
โครงการวิจัยทั้งหมด : 8 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400