แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การพัฒนา Reactive Powder Concrete
PDF Iconบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2552
PDF Icon
การศึกษาปริมาณหินปูนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไลม์สโตนที่เหมาะสมสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน EN 197-1
PDF Iconบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2551
PDF Icon
ผลของสารผสมเพิ่มชนิดลดน้ำจำนวนมาก (Type F) ต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์
PDF Iconบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2550
PDF Icon
โครงการ "การพัฒนา Reactive Powder Concrete"
PDF Iconบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2547
PDF Icon
ผลกระทบของน้ำสลัดจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่มีต่อคอนกรีตผสมสารผสมเพิ่ม
PDF Iconบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2546
PDF Icon
การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต
PDF Iconบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2546
PDF Icon
การนำน้ำสลัดจ์จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ผสมคอนกรีต
PDF Iconบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2546
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400