แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 5 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การบูรณาการเนื้อหาและภาษาและอรรถฐานในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
PDF Iconบุษบา กนกศิลปธรรม, 2561
PDF Icon
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในมหาวิทยาลัย: สาขาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์
PDF Iconบุษบา กนกศิลปธรรม, 2561
PDF Icon
นวัตกรรมสื่อการสอน : บทเรียนภาษาอังกฤษที่มีฐานรากจากความเป็นท้องถิ่นไทย
PDF Iconบุษบา กนกศิลปธรรม, 2557
PDF Icon
โครงสร้างบทความวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์
PDF Iconบุษบา กนกศิลปธรรม, 2550
PDF Icon
การวิเคราะห์คลังข้อมูล: โครงสร้างบทความวิจัยจุลชีววิทยา
PDF Iconบุษบา กนกศิลปธรรม, 2547
โครงการวิจัยทั้งหมด : 5 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400