แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 6 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
PDF Iconมนชยา อุรุยศ, 2564
PDF Icon
ฮาลาลกับความยั่งยืนของประเทศไทย
PDF Iconมนชยา อุรุยศ, 2562
PDF Icon
ฮาลาลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
PDF Iconมนชยา อุรุยศ, 2560
PDF Icon
การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
PDF Iconมนชยา อุรุยศ, 2558
PDF Icon
ไทย-โลกมุสลิม: ความสัมพันธ์และนัยต่อการพัฒนา
PDF Iconมนชยา อุรุยศ, 2557
PDF Icon
ไทย-โลกมุสลิม: ความสัมพันธ์และนัยต่อการพัฒนา
PDF Iconมนชยา อุรุยศ, 2556
โครงการวิจัยทั้งหมด : 6 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400